ទំនាក់ទំនងគ្នានិងថ្វាយបង្គំព្រះ

សកម្មភាពនៅអនាគត

 

 

 

ថ្ងៃ
ម៉ោង
សកម្មភាព
កន្លែង
អាទិត្យ
៣:៣០PM - ៥:០០PM
ថ្វាយបង្គំព្រះ
បន្ទុប# C១០១ & C១០២
អង្គារ
៧:០០PM - ៩:០០PM
កាអធិស្ធាន
សុក្រ
៧:៣០PM - ៩:០០PM
រៀនព្រះគម
បន្ទុប# C១០២

 

 

*Please download Adobe flash player if you can not see the presentation.
**Our web page use Khmer Unicode 2.0