ខព្រះគម្ពីប្រចាំថ្ងៃ

យ៉ាកុប ២:១០

ដ្បិត​អ្នក​ណា​ដែល​កាន់​ ក្រឹត្យវិន័យ​ទាំង​មូល​តែ​ភ្លាត់​ជំពប់​នឹង​បទ​ណា​មួយ នោះ​ក៏​ត្រឡប់​ជា​មាន​ទោស​ចំពោះ​ក្រឹត្យវិន័យ​ទាំង​មូល​នោះ​ហើយ

 

 

 

 

*Please download Adobe flash player if you can not see the presentation.
**Our web page use Khmer Unicode 2.0