ស្តាប់ព្រះគម្ពី

ព្រះគម្ពីខ្មែរ

ព្រះគម្ពីជាភាសាអង់គ្លេស

វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ

វចនានុក្រមខ្មែរ ណាត

វចនានុក្រមខ្មែរ

សំណួរសិក្សាសំរាប់ប្រឡងចូលសញ្ញាតិ

U.S Citizenship and Immigration Services

រកកិច្ចការនៅក្នុងសហរដ្ឋា នឹងរដ្ឋាក្នុងក្រុង

US Federal Job Official Site

California Employment Development

Santa Clara County

Santa Clara City

San Jose City

Transportation Security Administration

 

 

*Please download Adobe flash player if you can not see the presentation.
**Our web page use Khmer Unicode 2.0