ខ្ញុំឬ

 

បងប្អូនមានដែលពិចរណា ដល់ខ្លួនឯងថា កតិកាខ្លួននៅ បច្ចុប្បន្ននឹងអនាគតជាអ្វីទេ?

 

ពេលបងប្អូនលុប់មុខរៀបចំខ្លួននៅមុខកញ្ចក់ បងប្អូនឃើញ ខ្លួនឯងជាអ្នកណា?

ទៅតាមយើងម្នាក់ ម្នាក់ចំឡើយមានច្រើនណាស់ តែចំឡើយពិតប្រាកដមានតែមួយ។

 

បើបងប្អូនចង់អោយយើងខ្ញុំ់ដាក់ចំឡើយរបស់បងប្អូន ឫសំណួរ សូមទាក់ទងចាស់ទំយើង

*Please download Adobe flash player if you can not see the presentation.
**Our web page use Khmer Unicode 2.0